Salmon (Teriyaki) White Rice BOWL

$12.50

Teriyaki Salmon White Rice Bowl

Description

Quick and Delicious.

Our new 6 oz Rice/6 oz Protein bowls will feed that appetite.