Steak Fajitas White Rice BOWL

$11.50

Steak Fajitas White Rice Bowl

Steak Fajitas (6oz portion)

White Rice (6oz portion)

Description

Quick and Delicious.

Our new 6 oz Rice/6 oz Protein bowls will feed that appetite.